Welke hulp biedt rots?

Rots staat voor het op maat aanbieden van hulp.

Samen met u zal gezocht worden naar de best passende vorm van hulp voor uw situatie. Hieronder staan de mogelijkheden van wat er onder andere geboden kan worden bij ROTS. Waarbij gestart wordt met de lichtere vormen van hulp, tot aan de zwaardere varianten van hulp. 

Er kan voor gekozen worden om hulpvormen gecombineerd in te zetten. Zoals bijvoorbeeld een Kindbehartiger die heel het traject ondersteuning biedt aan het kind en de inzet van een gezinsbehandelaar die samen met ouders gaat toewerken naar een vorm van parallel ouderschap. Het gezin kan op elk moment instappen.

Na een scheiding kiest ieder zijn eigen weg. Terwijl de opvoeding van uw kinderen een taak blijft van u en uw ex-partner samen. Hoe doet u dat? Tijdens de bijeenkomsten van het 1-oudercafé kunt u in gesprek gaan met andere gescheiden ouders. Praten met gelijkgestemden kan helpen om daarin uw weg te vinden. De herkenning en erkenning van uw verhaal kan heel helpend zijn tijdens of na het scheidingsproces.

In samenwerking met de Gemeente WBO, Samen Uit Elkaar, Groei Jeugdhulp, de Gezinsmanager en Pro6 bieden wij informatiebijeenkomsten kind en scheiding. Deze informatiebijeenkomsten zullen periodiek plaatsvinden. De eerst volgende data staan hieronder vermeld.

23 en 24 januari
9 en 10 april
11 en 12 juni
8 en 9 oktober

De informatie is zowel bedoeld voor ouders die net zijn gescheiden, gaan scheiden, uit elkaar gaan of ouders die al langere tijd verwikkeld zijn in een (complexe) scheiding en hun netwerk en professionals. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie geven over de positie van kind(eren) tijdens een scheiding. Waar kunt u als ouder rekening mee houden? Wat kan u als ouder helpen om door deze moeilijke periode te komen en er sterk uit te komen? De informatie die tijdens de bijeenkomst wordt gegeven kan u op weg helpen en inzicht geven in wat u en uw kind(eren) nodig hebben.

 • Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders die zijn gescheiden of al langere tijd verwikkeld zijn in een complexe scheiding. Onder scheiden bedoelen wij ook uit elkaar gaan.
 • De informatie die u krijgt bij de informatiebijeenkomst kan ondersteunend zijn voor u in de hulpverlening die u gaat ontvangen of recent ontvangt vanuit ROTS.
 • Er wordt niet aan u gevraagd om actief deel te nemen of uw verhaal te vertellen, dit mag natuurlijk wel.
 • Uw behandelaar komt tijdens de behandeling samen met u terug op de inhoud van de informatiebijeenkomst.
 • Wachten is nooit leuk, daarom kunt u alvast deelnemen aan deze informatiebijeenkomst.
 • Deze informatiebijeenkomst is zonder uw ex-partner en uw kind(eren).
 • Om te voorkomen dat ouders samen in een bijeenkomst terecht komen hebben wij de naam en achternaam van uw kind nodig. Zodra de tweede aanmelding binnenkomt op naam van hetzelfde kind dan zullen wij indien nodig contact opnemen om te overleggen.
  U mag natuurlijk, als dit in onderlinge overeenstemming is, samen aansluiten als ex-partners. 

 

Met relatie coaching geeft u richting aan uw relatie. Relatie coaching is voor het verbeteren van de relatie.
Samen met jullie coach gaan jullie op zoek naar passende handvatten voor jullie relatie uitdagingen.
Relatie coaching kan uitkomst bieden voor een relatie met meer levensgeluk. Of om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Alleen als iemand ondertussen ergens last van heeft zoals een psychische blokkade, systeemproblematiek dan is relatietherapie passend.

Op het moment dat uw relatie wankelt, kunnen de kinderen last ervaren door de aanhoudede spanningen en/ of conflicten. Relatietherapie kan u en uw partner ondersteunen om communicatie en gedrag tussen jullie beiden te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. 

Er wordt niet alleen gewerkt aan de relatie, maar het hele systeem wordt hierin meegenomen. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem.  

De hulp die geboden wordt is op maat en kan er divers uit zien. Dit wordt vooraf met u afgesproken. Zo kan een sessie gepaard gaan met de kinderen erbij of kan er samengewerkt worden met een Kindbehartiger.

Op het moment dat ouders besluiten uit elkaar te gaan, biedt ROTS een optie voor mediation. Bij een scheiding kan de communicatie tussen u en uw (ex-)partner moeizaam verlopen. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen. De mediator begeleidt jullie door dit proces en laat alle onderdelen van de scheiding aan de orde komen. Zo kunnen jullie samen komen tot de best mogelijk en toekomstgerichte oplossingen voor de vraagstukken rondom jullie scheiding.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 1. De kennismaking vindt met een mediator plaats via de telefoon, persoonlijk of via Zoom, duurt maximaal een uur en is gratis. Inhoudelijke zaken worden dan nog niet besproken. Een van ons legt jullie uit wat mediation in houdt, wat jullie kunnen verwachten, wat de vervolgstappen zijn en welke kosten ermee gemoeid zijn. Doelstelling van de kennismaking is ontdekken of er een klik is en bepalen of we met elkaar verder willen. Indien er een klik is en we besluiten dat een van ons jullie gaat begeleiden, dan maken we meteen een afspraak voor de intake en een aantal vervolgafspraken.
 2. Jullie ontvangen voorafgaand aan de intake alvast het intake formulier, de privacyverklaring, gedragsregels en de mediationovereenkomst. Tijdens deze afspraak gaan we in op jullie situatie en stippen we globaal de scheidingsthema’s en vraagstukken rondom jullie scheiding aan. Daarnaast maken we een aantal tussentijdse afspraken van hoe we tijdens het hele scheidingsproces omgaan met bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld jullie onderlinge communicatie en hoe jullie de kinderen gaan vertellen over de scheiding. Dit is niet gemakkelijk en het is erg belangrijk dat het goed gebeurd. Wij kunnen jullie hierbij helpen.
 3. In de daaropvolgende afspraken behandelen we achtereenvolgens de relevante onderwerpen rondom jullie scheiding:
 • afspraken over omgang, gezag, opvoeding en kosten van de kinderen: nu en de verwachtingen voor de toekomst.
 • verdelen van eigendom, vermogen en andere financiële zaken zoals huis en hypotheek, verzekeringen, bedrijf, bankrekeningen en schulden.
 • afspraken over eventuele partneralimentatie. 
 • de gevolgen van de scheiding voor de pensioenen.

      4. Jullie bepalen zelf de volgorde waarop de thema’s aan bod komen, maar de 
            meesten starten met de afspraken over de kinderen of de woonoplossing.

       5. Alle afspraken leggen wij vast in het convenant. De afspraken over de kinderen leggen we vast in het
           ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een bijlage van 
 het convenant. Nadat jullie deze
           documenten beiden hebben ondertekend, zijn de 
gemaakte afspraken bindend.

     6.  Wij stellen een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiden op. Dit dienen we
           met behulp van een advocaat in bij de rechtbank. De ontbinding van het
           geregistreerd partnerschap loopt ook via de rechtbank. Hiervoor is een verklaring
           van de notaris of advocaat nodig. De rechter vindt het bij beëindiging van
           huwelijk of geregistreerd partnerschap ook van belang, de mening van de
           eventuele kinderen mee te nemen in de uiteindelijke beslissingen over
           bijvoorbeeld het hoofdverblijf of de omgangsregeling. Dit geldt alleen voor
           kinderen tussen de 12 en 18 jaar. De rechter is degene die uiteindelijk alle
           belangen afweegt en een besluit neemt.

     7.   Zodra de rechter een besluit heeft genomen en de uitspraak heeft gedaan over de 
           scheiding, ontvangen jullie de echtscheidingsbeschikking. Deze
           echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de
           burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Het huwelijk is
           daadwerkelijk ontbonden op de datum van de inschrijving.

De mediator blijft jullie aanspreekpunt tot aan de laatste stap van het traject. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, binnen ROTS blijft er altijd oog voor de kinderen. In samenspraak met u en de mediator kunnen we kijken welke extra inzet er bijvoorbeeld nodig is om te kijken wat de kinderen nodig hebben en wat hun behoefte is.   

Hoe zit het met toevoegingen?

Gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we een toevoeging. Als je een toevoeging krijgt, betaalt de overheid een deel van de kosten voor de mediator of advocaat. Het andere deel betaal je zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Hoe lager uw inkomen is, hoe minder eigen bijdrage je hoeft te betalen. Daarnaast is er een toets op je vermogen. De mediator verzorgt hiervoor de aanvraag. Als je verwacht recht te hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand, neem dan een belastingaangifte van 2 jaar geleden en een kopie van je legitimatiebewijs mee naar de kennismakingsafspraak. 

Wat zijn de Kosten?

 • Het uurtarief is 150 euro exclusief BTW; 181,50 euro inclusief BTW
 • Volledige scheiding met kinderen kent een pakketprijs van 3.350 euro exclusief BTW; 4.053,50 euro inclusief BTW
 • Scheiding zonder kinderen kent een pakketprijs van 2.650 euro exclusief BTW; 3.206,50 euro inclusief BTW
 • Alle prijzen zijn zonder griffierechten (in 2024 is dit 320 euro vrijgesteld van BTW) en  advocaatkosten (deze kosten zijn afhankelijk van de advocaat die ingeschakeld 
  wordt)  * n.v.t. bij enkel een ouderschapsplan.

Binnen ROTS werken wij op dit moment samen met twee mediators van MH-Scheiden, gevestigd in Teteringen en Tilburg. Neem voor meer informatie gerust contact op.

E-mail:    info@mhscheiden.nl 
Internet:  www.mhscheiden.nl 

Op het moment dat ouders besluiten uit elkaar te gaan, biedt ROTS de optie voor een echtscheidingsadvocaat of mediator. ROTS werkt samen met een aantal lokale advocaten/mediators.

 

Op dit moment wordt de inhoud van deze pagina nog gemaakt.

Scheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren.

De SCHIPaanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. De SCHIPaanpak is er met name op gericht om de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie.

De kern van de SCHIPaanpak:

– reconstructie van de reden van de misgelopen relatie
– elkaar niet loslaten maar opnieuw verbinden als ouders in partnerschap
– rouwen om de verloren relatie
– aandacht voor het verlies (onder het conflict)
– aandacht voor herstel van vertrouwen

De SCHIPaanpak kan helpend zijn als beide ex-partners gemotiveerd zijn om dit traject te doorlopen.
Bij de schipaanpak gaan beide ouders met elkaar en de schipbehandelaar in gesprek. De schipaanpak wordt binnen ROTS ingezet tijdens het moment van scheiden of net na de scheiding en de eerste problemen zich voordoen.

Vaak gaan complexe situaties gepaard met meerdere problemen op diverse leefgebieden, een combinatie aan factoren zorgt voor een complexiteit aan problemen. Dieper onderzoek is nodig om inzicht te krijgen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de problematiek.

Doel van het systeem onderzoek is om zicht te krijgen op de aard, ernst en oorzaak van de complexe problematiek in het gehele systeem zodat op basis daarvan een advies gegeven kan worden over welke hulp het best passend is.

Het systeemonderzoek wordt door de toegewezen behandelaar uitgevoerd. Het systeemonderzoek neemt enkele weken in beslag. Binnen het systeemonderzoek worden onder andere de metafoor van Howard Hurwitz, de escalatieladder en conflictdynamieken met u besproken. Om een goede inschatting te maken van mogelijk al dan niet gestopt huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt de MASIC en het NICHD-protocol afgenomen. Door in een zo vroeg mogelijk stadium de aard en ernst van de problematiek te herkennen kunnen er geschikte en effectieve interventies ingezet worden. Daarnaast wordt uiteraard de informatie van u en uw ex-partner, informatie uit eerdere hulpverlening en de eigen observaties meegenomen in het onderzoek.

De groepsbijeenkomsten Kind en Scheiding is een interventie van vijf bijeenkomsten met als doel verdere escalatie te voorkomen.
Dit groepsaanbod is in ontwikkeling binnen ROTS.

Wanneer u gescheiden bent, is het niet altijd makkelijk om goed te blijven samenwerken met de andere ouder. Het komt voor dat ouders na een scheiding langere tijd géén of een conflictueus contact met elkaar hebben. Kinderen kunnen in zulke situaties last krijgen van loyaliteitsproblemen en/of zitten klem tussen beide ouders. Dit kan bij kinderen leiden tot sociaal- emotionele en gedragsproblemen.

Als er geen of slechte communicatie tussen de ouders is, kan systemische gezinsbemiddeling een oplossing bieden. Systemische gezinsbemiddeling helpt ouders om weer samen met elkaar afspraken te maken en op een constructieve manier met elkaar te communiceren.

Systemische gezinsbemiddeling of ouderschapsbemiddeling kan ook ingezet worden wanneer  tijdens het afwikkelen van de scheiding door bijvoorbeeld een mediator opgemerkt wordt dat er meer nodig is omdat er teveel onderlinge strijd is tussen ouders. Een behandelaar gaat samen met ouders in gesprek over hoe het ouderschap vormgegeven kan worden. De advocaat/mediator blijft betrokken als partij. Door deze manier van werken wordt er in een driehoek samengewerkt met ouders, advocaat/mediator en gezinsbemiddeling. De duur van deze vorm is gemiddeld 3a4 maanden bij wekelijks contact met beide ouders.

Het kind staat hierin centraal daarom zullen er ook tijdens het traject gesprekken met de jongere/het kind plaatsvinden.

Enkele elementen die terugkomen tijdens de bemiddeling:

-Psycho-educatie over de (mogelijke) gevolgen van de scheiding en bijkomende conflicten op de
ontwikkeling van jullie kind.
-Verhelderen van het verloop van de scheiding en de verschillende standpunten tussen ouders.
-Positionering en de eigen rol van beide ouders.
-De positie van het kind in een scheiding, praten met uw kind over de scheiding.
-Communicatie en conflict dynamiek herkennen, bespreken en verbeteren.
-Afspraken met elkaar maken over een eventuele omgangsregeling of ouderschapsplan.

Belangrijke voorwaarde is dat ouders bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan om te proberen de conflicten op te lossen.

Een scheiding brengt voor alle gezinsleden verdriet en ontregeling te weeg. Gezinsleden krijgen nieuwe rollen/posities. Wanneer het je niet lukt om het gemis en de veranderingen te integreren in dagelijks leven van de kinderen, kan therapie helpend zijn. De therapie kan zich o.a. richten op verlieservaringen en/of ingrijpende gebeurtenissen gerelateerd aan de scheiding. ROTS biedt rouwtherapie en traumabehandeling (o.a. EMDR).

Therapie kan parallel lopen aan andere hulpvormen.

ROTS werkt met erkende Kindbehartigers. Tijdens een scheiding kan het lastig zijn om goed te luisteren naar de wensen, behoefte en emoties van het kind. Voor een kind kan het erg lastig zijn om tegen zijn ouders aan te geven wat het echt denkt, vindt en voelt. Misschien omdat het bang is om partij te moeten kiezen, één of beide ouders te kwetsen of omdat het zelf niet goed weet wat hij voelt en denkt. De Kindbehartiger vertolkt de stem van het kind, is ondersteunend bij het creëren van een gezamenlijk basis om afspraken te maken tijdens of na een scheiding, helpt om de positie en beleving van het kind te verhelderen. Het doel van de Kindbehartiger is om ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder te laten gaan, waarbij zij hun stem op kindvriendelijke wijze hebben kunnen afgeven. ROTS werkt ten alle tijden systemisch dit houdt in dat er naast een Kindbehartiger er ook altijd een behandelaar actief is voor ouders, netwerk -omgeving zodat het gehele gezinssysteem betrokken wordt.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Ze krijgen (ongemerkt) veel mee van die emotionele periode. Het kind kan zodanig in de knel komen, dat hij of zij iets extra’s nodig heeft. ROTS heeft zowel begeleiding voor de kinderen (een steunfiguur voor het kind, een maatje, waar het kind zijn of haar verhaal bij kwijt kan, waar er gewerkt wordt aan vaardigheden) als behandeling. Bij dit laatste kan je denken aan psychologische hulp, CGT, EMDR, speltherapie, psychiater, PMT, diagnostiek, systeemtherapie, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, ProSport, etc.

Indien is sprake is of is geweest van langdurig geweld binnen de relatie, als conflicten blijven voortduren en niet opgelost worden of ouders dreigen telkens opnieuw in conflict te raken dan kan parallel ouderschap een goede vorm zijn om te voorkomen dat de spanning nog verder verhoogt en het conflict escaleert. Binnen ROTS hebben we ervaren gezinsbehandelaren die hier mee aan de slag kunnen, al dan niet in combinatie met individuele hulp voor de kinderen of ouders en al dan niet in combinatie met een Kindbehartiger.

Bij parallel ouderschap wordt er ingezoomd op de eigen normen en waarden binnen de opvoeding, de eigen behoefte, de positie van het kind, steunpilaren onder het ouderschap en het plaatsen van een muur tussen de ouders. Bij parallel ouderschap wordt aandacht besteed aan de eigen tijd van de ouder waar de ouder invloed op heeft en wordt met de ouder gewerkt om niet bezig te zijn met de andere ouder en wat daar gebeurt. Het eigen ouderschap komt centraal te staan. Door het ouderschap van de andere ouder en diens opvoed omgeving lost te laten nemen de conflicten af. Door een muur te plaatsen binnen parallel ouderschap is de verwachting dat er meer rust en duidelijkheid komt voor alle partijen waardoor de strijd afneemt. Daarnaast worden er tools aangeboden waarover jullie als ouders wel willen communiceren en welke mogelijkheden er hierin zijn.  

Omgangsbegeleiding richt zich voornamelijk op gescheiden ouders met kinderen tot 18 jaar, waarbij de omgangsregeling niet tot stand komt of moeilijk verloopt. Het traject heeft altijd twee sporen. Enerzijds oudergesprekken middels systemische gezinsbemiddeling (gezamenlijk) of parallel ouderschap (individueel) en anderzijds omgangen en kind gesprekken.

In gesprekken met beide ouders, onder leiding van een behandelaar, wordt onderzocht wat nodig is om tot een eerste contact of een passende omgangsregeling te komen. Stap voor stap gaan we toewerken naar een (eerste) omgangsmoment.

Bij ROTS werken we altijd systemisch en in de omgeving van de jongere of het kind. Samen met ouders en/of de jongere zelf wordt besproken waar in de omgeving van de jongere of het kind de omgang plaats kan vinden. Bijvoorbeeld bij de andere ouder thuis, in de speeltuin, bij opa en oma of bij andere belangrijke betrokkenen uit het netwerk. Lukt het ouders niet om samen in de omgeving van het kind te bedenken waar de omgang plaats kan vinden dan kunnen deze omgangen in de gezinsruimte van Pro6 plaatsvinden.

De omgangen zullen door een begeleider van ROTS begeleid worden. Naast de omgangen blijven er gesprekken plaatsvinden met beide ouders. Tijdens gesprekken wordt gezocht hoe het ouderschap en daarbij horende omgangsregeling het best vorm kan krijgen en wat ouders kunnen doen om conflicten in de toekomst te voorkomen.

De begeleider observeert, ondersteunt en geeft zo nodig advies. De begeleider zal ook met uw kind(eren) of met de jongere in gesprek gaan en zal de wens van uw kind/de jongere vertegenwoordigen. De behandelaar en begeleider werken nauw samen. Samen zullen zij met u het belang van het kind, de jongere voorop stellen.

Bijna 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld of stiefgezin. Nieuw samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Dat maakt hen zo uniek. Een nieuw samengesteld gezin heeft veel impact op zowel ouders als de kinderen. Behalve de nieuwe situatie binnen het gezin, zal de relatie met de ex-partner vaak ook weer veranderen. De kinderen gaan vaak samenwonen met kinderen van de nieuwe partner. Deze veranderde gezinssamenstelling zorgt voor veel vragen, onrust, verdriet, boosheid en onbegrip. Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen. Waar moet u aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen? Een ROTS behandelaar zal samen met ouders, een nieuwe partner en de kinderen stap voor stap doorlopen wat voor ieder gezinslid nodig is om binnen het nieuwe gezin optimaal te functioneren zodat iedereen zich veilig voelt en tot zijn recht komt. Binnen ROTS is er aandacht voor de positie van het kind wanneer er een nieuwe gezinssamenstelling komt na de scheiding. Er is aandacht voor de gezinsreorganisatie, de positie van ouders, nieuwe partners en stiefouders, broers en zussen en de rollen en taakverdeling.

Heeft u een vraag? Of Wilt u een vrijblijvende afspraak dan kunt u direct contact opnemen.

Heeft u relatieproblemen? Overweegt u om te gaan scheiden? Staat u op het punt om uit elkaar te gaan? Of misschien heeft u zelfs de knoop al doorgehakt om uit elkaar te gaan? Dan komt er heel wat op u af. Vragen zoals kan ik mijn relatie nog redden? Hoe ga ik om met de conflicten binnen mijn relatie? Ik ga scheiden of uit elkaar, wat moet ik allemaal regelen? Hoe vertel ik het mijn kinderen? En hoe maak ik een ouderschapsplan? Dit kan u allemaal bezig houden. Het is heel begrijpelijk dat er veel op u afkomt en dat u daar best wel wat hulp en advies in kan gebruiken. Heeft u hulp nodig? Schroom niet, u kunt zonder verwijzing van uw huisarts of gemeente bellen voor advies en ondersteuning naar Samen Uit Elkaar via telefoonnummer 076-7370047.

Kies tijdens het keuze menu de optie 2. Samen Uit Elkaar of stuur een e- mail naar: samenuitelkaar@vrijwilligenco.nl